Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове који се односе на стручне послове за потребе Скупштине општине и начелника општине, послове пружања правне помоћи грађанима, послове пријема захтјева, писарнице и архиве, послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име, бирачки спискови и друго), персоналне послове запослених радника, евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу, послове борачке и инвалидске заштите, послове цивилне заштите и послове мјесних заједница, овјеру потписа, рукописа и преписа, давање информација по закону о слободи приступа информацијама, уређивање “Службеног гласника општине Рогатица”, послове на софтверу, бази података и информатичке послове, припрему одлука и других аката из надлежности одјељења, послове који нису у надлежности других одјељења, остале послове који се утврде законом, другим прописима, одлукама Скупштине и начелника општине и ставе му се у надлежност.
Одјељење за општу управу обавља техничке, помоћне и друге послове који се односе на послове дактилографа, умножавања материјала, портира, обезбјеђења и одржавања објеката и опреме, курира, возача, послове телефонске централе, послове у чајној кухињи и послове одржавања чистоће у згради.
У саставу Одјељења за општу управу организује се Центар за пружање услуга грађанима – шалтер сала.
Ради обављања одређених послова локалне самоуправе из дјелокруга Општинске управе и повјерених послова државне управе и стварања услова да се ти послови обављају ефикасније, рационалније и ближе мјесту становања и рада грађана, у оквиру Одјељења за општу управу образују се Мјесне канцеларије Борика и Жепа.

Comments are closed.