Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове  врши стручне  и управне послове  који се односе на  стручне послове за потребе Скупштине општине и начелника општине, на припрему просторно-планске документације, припрему документације за рјешавање имовинско-правних послова, коришћење јавних површина, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, издавање одобрења за употребу за изграђене објекте, контролу инвестиционе-техничке документације, уређење и обезбјеђење рационалног коришћења грађевинског земљишта, утврђивање накнада, заштиту животне средине, контролу законитог коришћења станова у државној својини (додјела, замјена и откуп станова), послове из области заједничке комуналне потрошње, изградњу и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката значајних за општину, послове реконструкције објеката за повратак,  и остале послове који се утврде законом, другим прописима, одлукама Скупштине и начелника општине и ставе му се у  надлежност.

Comments are closed.