Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Конкурс за додјелу стипендија Општине Рогатица

18/01/2021

Република Српска
Општина Рогатица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
– Комисија за стипендирање студената –
Број: 01-612-3/20
Рогатица, 18. jануар  2021. године

На основу члана 5. Правилника о стипендирању студената општине Рогатица („Службени гласник Општине Рогатица бр. 9/17, 14/18 и 12/20) , Комисија за стипендирање студената општине Рогатица, расписује

К  О  Н  К  У  Р  С
за додјелу стипендија

За школску 2020/2021. годину додијелиће се стипендија редовним студентима са подручја општине Рогатица у оквиру предвиђених средстава Буџетом општине Рогатица.

 Кандидати за стипендије су дужни уз пријаву на конкурс приложити:

 • доказ о сталном мјесту пребивалишта на подручју општине Рогатица (овјерена фотокопија личне карте или увјерење о сталном мјесту пребивалишта),
 • изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа),
 • доказ васпитно – образовне установе о статусу редовног студента одређене године студија (оригинал увјерење са факултета у коме се  наводи који пут студент уписује годину),
 • доказ о просјечној оцјени у току студија, а студенти прве године студија доказ о успјеху у средњој школи (оригинал увјерење са факултета/из школе),
 • доказе o висини  плате за задњи мјесец за запослене чланове домаћинства, висини  пензије чланова домаћинства и висини осталих примања (лична инвалиднина, инвалиднине цивилних жртава рата и др.), а за незапослене чланове домаћинства потврда да се налази на евиденцији Завода за запошљавање или овјерена изјава,
 • изјаву да кандидат не користи стипендију или кредит од друге институције.

Кандидати који спадају у неку од сљедећих категорија достављају:

 • доказ о статусу породице погинулог борца и статусу РВИ (рјешење надлежног органа),
 • доказ да кандидат потиче из породице са троје и више дјеце (родни листови за браћу и/или сестре),
 • доказ да кандидат остварује право на додатак за помоћ и његу другог лица за студенте са инвалидитетом,
 • студенти из породице са два или више студената, доставити увјерења са факултета за браћу и сестре,
 • доказ за кандидата без оба родитеља (извод из матичне књиге умрлих).

Кандидати су дужни доставити оргинал или oвјерене фотокопије горе наведених докумената.

Дефицитарна занимања у школској 2020/2021. години сматрају се:

педагогија, математика,
ветерина,физика,
фармација,информатика,
медицина. 
  

Право на додјелу стипендија имају редовни студенти на првом циклусу студија који  су први пут уписани у одговарајућу годину студија и који нису старији од 28 година.

Напомена: Комисија за стипендирање студената задржава право да одређене чињенице које нису поткријепљене ваљаним доказима, провјери и уколико установи неправилности такве пријаве неће бити разматране и биће враћене кандидату.

Конкурс остаје отворен до 2. фебруара 2021.године, а пријаве се достављају на адресу:

ОПШТИНА РОГАТИЦА – Комисија за стипендирање студената.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.                 

                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ивана Николић

Last modified: 18/01/2021

Comments are closed.