Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Naredba o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za „Preobraženjske dane 2019“

13/08/2019

Republika Srpska
Opština Rogatica
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:01-140-1/19
Rogatica, 12. avgusta 2019. godine

Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19)  i člana 43. Statuta opštine  Rogatica   („Službeni glasnik opštine Rogatica“, br. 5/17 i 4/19), Načelnik opštine Rogatica, povodom „Preobraženjskih dana 2019“, d o n o s i

N A R E D B U

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za  „Preobraženjske dane 2019“

Član 1.

Ovom naredbom ppopisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata za dane 18. i 19. avgusta 2019. godine u okviru  „Preobraženjskih dana 2019“.

Član 2.

Ugostiteljski objekti na području opštine Rogatica za vrijeme „Preobraženjskih dana 2019“,  mogu raditi:

18/19. avgust 2019. godine – od 6:00 do 3:00 sata.

19/20. avgust 2019. godine – od 6:00 do 3:00 sata.

            – radno vrijeme objekata privremenog tipa kao što su šatori i slično u istom periodu može trajati od 6:00 do 3:00 sata.

Član 3.

            Ove naredbe dužni su se pridržavati vlasnici svih ugostiteljskih objekata, kao i lica kojima je za navedene dane odobreno pružanje ugostiteljskih usluga od strane nadležnog organa uprave.

Član 4.

           Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Rogatica“.

NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Jagodić

Last modified: 13/08/2019

Comments are closed.