Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Усвојена одлука о субвенционисању трошкова накнада за уређење градског грађевинског земљишта и легализацију бесправно изграђених објеката

10/09/2018

Законом о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 62/18) прописано је да јединица локалне самоуправе може донијети посебну одлуку о субвенцијама трошкова накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за погодност градског грађевинског земљишта – ренте и накнаде за легализацију за бесправно изграђене индивидуалне стамбене и индивидуалне стамбено-пословне објекте, бруто грађевинске површине мање од 400 м2, осим сложених објеката у смислу Закона о уређењу простора и грађењу.

С циљем стварања повољнијих услова за легализацију бесправно изграђених објеката и плаћање наведених накнада, а што је у интересу и циљу побољшања услова општег и социјалног стања одређених категорија, Скупштина општине Рогатица усвојила је Одлуку о субвенцијама трошкова накнаде уређења градског грађевинског земљишта, накнаде за погодност градског грађевинског земљишта – ренте и накнаде за легализацију бесправно изграђених индивидуално стамбених и индивидуално стамбено-пословних објеката.

Текст одлуке доносимо у наставку:

На основу члана 39. став (2.) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 12. став (3.) тачка (д.) Закона о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 62/18), те члана 36. став (2) тачка 13) Статута Општине Рогатица („Службени гласник Општине Рогатица“, број 5/17), Скупштина општине Рогатица, на XXII редовној сједници одржаној дана 06.09.2018.године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У

о субвенцијама трошкова накнаде уређења градског грађевинског земљишта, накнаде за погодност градског грађевинског земљишта – ренте и накнаде за легализацију бесправно изграђених индивидуално стамбених и индивидуално стамбено-пословних објеката

Члан 1.

Овом одлуком уређује се начин одобравања субвенција трошкова накнаде  уређења градског грађевинског земљишта,  накнаде за погодност градског грађевинског земљишта – ренте и накнаде за легализацију за бесправно изграђене индивидуалне стамбене и индивидуалне стамбено-пословне објекте,бруто грађевинске површине мање од 400 м2, осим сложених објеката у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, чији су инвеститори наведени у члану 2. одлуке, прописује начин доказивања статуса лица која остварују право и други докази за остваривање права ,висина субвенције и начин плаћања накнада

Члан 2.

Право на субвенције трошкова из члана 1. одлуке, имају инвеститори, ако су:

 • лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи у складу са прописима о социјалној заштити,
 • породице погинулих бораца,
 • ратни војини инвалиди I или II категорије, односно ако је инвеститор члан њиховог породичног домаћинства,
 • цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно зависна од помоћи и његе другог лица и лица која су дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица,
 • борци,

6) ратни војни инвалиди од III до X категорије,

7)  избјеглице, расељена лица или повратници,

8)  жене жртве рата.

Члан 3.

Инвеститори из члана 2. oдлуке, који поднесу захтјев за остваривање права на субвенцију, дужни су приложити документацију и доказати свој статус на сљедећи начин:

1) лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи у складу са прописима о социјалној заштити – рјешењем или увјерењем Центра за социјални рад,

2) породице погинулих бораца – рјешењем или увјерењем општинског органа управе надлежног за послове борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,

3) ратни војини инвалиди I или II категорије, односно ако је инвеститор члан њиховог породичног домаћинства – рјешењем или увјерењем општинског органа управе надлежног за послове борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,

4) цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно зависна од помоћи и његе другог лица и лица која су дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица – рјешењем или увјерењем Центра за социјални рад,,

5) борци – рјешењем или увјерењем општинског органа управе надлежног за послове борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,

6) ратни војни инвалиди од III до X категорије – рјешењем или увјерењем општинског органа управе надлежног за послове борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,, не старије од шест мјесеци,

7) избјеглице, расељена лица или повратници – рјешењем или увјерењем Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске,

8) жене жртве рата – рјешењем или увјерењем општинског органа управе надлежног за послове борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,

Сва документација из претходног става  којом се доказују статус, не може бити старија од 6 мјесеци.

Члан 4.

Право на субвенцију трошкова накнаде уређења градског грађевинског земљишта, накнаде за погодност градског грађевинског земљишта – ренте и накнаде за легализацију бесправно изграђених објеката, у висини од 70%, имају инвеститори који испуњавају услове и докажу свој статус на начин из члана 3. Одлуке:

 • породице погинулих бораца,
 • ратни војини инвалиди I или II категорије, односно ако је инвеститор члан њиховог породичног домаћинства,
 • лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи у складу са прописима о социјалној заштити,
 • цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно зависна од помоћи и његе другог лица и лица која су дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица.

Право на субвенцију трошкова накнаде уређења градског грађевинског земљишта, накнаде за погодност градског грађевинског земљишта – ренте и накнаде за легализацију бесправно изграђених објеката, у висини од 60%, имају инвеститори који испуњавају услове и докажу свој статус на начин из члана 3. Одлуке:

 • борци I или II категорије и
 • ратни војни инвалиди од III до X категорије.

Право на субвенцију трошкова накнаде уређења градског грађевинског земљишта, накнаде за погодност градског грађевинског земљишта – ренте и накнаде за легализацију бесправно изграђених објеката, у висини од 50%, имају инвеститори који испуњавају услове и докажу свој статус на начин из члана 3. Одлуке:

–  борци од III до VII категорије,

–  избјеглице, расељена лица или повратници и

–  жене жртве рата.

Уколико инвеститор из члана 2. одлуке остварује право на субвенцију по два или више основа, примјењиваће се субвенција која је повољнија за инвеститора.

Члан 5.

Утврђене трошкове накнаде, инвеститори који су остварили право на субвеције, плаћају одједном или у мјесечним ратама.

Рок отплате у мјесечним ратама не може бити већи од дванаест мјесеци.

Члан 6.

У случају отплате трошкова у мјесечним ратама, Начелник општине ће у сваком појединачном случају са инвеститором који је остварио право на субвенције, закључити уговор о начину плаћања накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, накнаде за погодност градског грађевинског земљишта и накнаде за легализацију, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Рогатица“.

 

Број:02/2-013-9-1/18

Рогатица, 06.09.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ђоко Раздољац

 

 

Last modified: 10/09/2018

Comments are closed.