Zvanična internet prezentacija Opštine Rogatica

Javni konkurs za sprovođenje ponovljenog postupka usmenog javnog nadmetanja – ponovljene licitacije radi prodaje gradskog građevinskog zemljišta

24/08/2018

Republika Srpske
Opština Rogatica
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 01-013-10-5/17
Datum: 21.avgust  2018.godine

Na osnovu člana 4. i člana 12. Pravilnika o postupku javnog konkursa  za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:20/12) i Odluke SO-e Rogatica o načinu i uslovima javne prodaje gradskog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik opštine Rogatica“ broj: 9/17), objavljuje se

J A V N I   K O N K U R S
ZA  SPROVOĐENjE PONOVLjENOG POSTUPKA USMENOG JAVNOG NADMETANjA  – PONOVLjENE LICITACIJE RADI  PRODAJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Raspisuje se Javni konkurs za sprovođenje ponovljenog postupka usmenog javnog nadmetanja – ponovljene licitacije,  radi prodaje gradskog građevinskog zemljišta označenog kao kč 1024, ko Rogatica 1, ukupne površine 374 m2,  i to dotrajali stambeni objekat površine 29 m2, prizemne spratnosti i dvorište površine 345 m2, u ulici Krajiških boraca u Rogatici, u svojini opštine Rogatica u dijelu 1/1.

U skladu sa Urbanističkim planom opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“, broj 4/14), zemljište je u obuhvatu zone individualnog stanovanja, zemljište je opremljeno osnovnom infrastrukturom, što podrazumijeva pristup na izgrađenu saobraćajnicu, postojeći priključak na gradsku vodovodno-kanalizacionu i elektrodistributivnu mrežu.

Za predmetne nekretnine, obezbjeđena je sva potrebna dokumentacija (Rješenje o nasleđivanju, ZK izvadak, prepis lista nepokretnosti, kopija katastarskog plana, građevinska dozvola i planska dokumentacija).

Obilazak i razgledanje nepokretnosti koja je predmet licitacije i uvid u navedenu dokumentaciju nepokretnosti, može se izvršiti svaki radni dan do datuma  održavanja licaticacije od 12:00 do 15:00 časova, uz prisustvo ovlaštenih lica Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Rogatica.

Početna prodajna cijena navedenih nekretnina iznosi 16.787,00 KM (šesnaesthiljadasedamstotinaosamdesetisedamkonvertibilnihmaraka).

Pravo učestvovanja u postupku ponovljene licitacije imaju fizička i pravna lica – domaći i strani privredni subjekti.

Za učešće u postupku ponovljene licitacije, učesnici su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti na račun Budžeta Opštine Rogatica broj 551-055-00014685-82.

Nakon završenog postupka ponovljenog usmenog javnog nadmetanja – ponovljene licitacije,  a po pribavljenom mišljenu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Foči, najpovoljniji učesnik ponovnjene licitacije će sa Opštinom Rogatica, zaključiti ugovor o kupoprodaji zemljišta iz člana 1. odluke.

Ako učesnik ponovljene licitacije, odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

Najpovoljniji učesnik ponovljene licitacije će kupoprodajnu cijenu platiti u roku od 8 (osam) dana od  dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, a predaja u posjed predmetnih nekretnina izvršiće se najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana uplate kupoprodajne cijene, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Postupak ponovnjenog javnog nadmetanja sprovešće Komisija za sprovođenje postupka ponovljenog javnog nadmetanja za prodaju gradskog građevinskog zemljišta u svojini Opštine Rogatica („Službeni glasnik Opštine Rogatica“ broj 9/17), a u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog nadmetanja za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave

Postupak ponovljenog javnog nadmetanja održaće se dana 11.09.2018.godine (utorak) sa početkom u 11:00 časova u sali za sjednice SO-e Rogatica.

                                                                                                  NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Jagodić

Last modified: 24/08/2018

Comments are closed.