Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Јавни конкурс за спровођење поступка усменог јавног надметања – лицитације ради продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта

10/02/2018

Република Српска
Општина Рогатица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/1-13-2-9/18
Датум: 9. фебруар 2018.године

 

На основу члана 4. и члана 7. Правилника о поступку јавног конкурса  за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Одлуке СО-е Рогатица о начину и условима јавне продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта („Службени гласник Oпштине Рогатица“ број 1/18), објављује сe

Ј А В Н И   К О Н К У Р С            

ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  – ЛИЦИТАЦИЈЕ РАДИ  ПРОДАЈЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Расписује се Јавни конкурс за спровођење поступка усменог јавног надметања – лицитације,  ради продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. 1419/4, ко Рогатица 1, у нарави ливада 2. класе, укупне површине 6.664,00 m², у улици Српске слоге у Рогатици, урбано подручје, у својини Oпштине Рогатица у дијелу 1/1.

У складу са Урбанистичким планом општине Рогатица („Службени гласник Oпштине Рогатица“, број 4/14), земљиште је у обухвату пословно складишно производне зоне, земљиште је опремљено основном инфраструктуром, што подразумијева могућност приступа на магистрални пут, могућност прикључка на градску водоводно-канализациону, телекомуникациону и електродистрибутивну мрежу.

За предметну некретнину, обезбјеђена је сва потребна документација  из катастарског операта, те просторно планска документација.

Обилазак и разгледање непокретности која је предмет лицитације и увид у наведену документацију непокретности, може се извршити сваки радни дан до датума  одржавања лицатицације од 12:00 до 15:00 часова, уз присуство овлаштених лица Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општине Рогатица.

Почетна продајна цијена наведене некретнине износи 10,00 КМ/m², односно 66.664,00 КМ за површину како је наведено у ставу (1) овог конкурса (шездесетишестхиљадашестстотинашездесетичетириконвертибилнемарке).

Право учествовања у поступку лицитације имају физичка и правна лица – домаћи и страни привредни субјекти.

За учешће у поступку лицитације, учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене непокретности на рачун Буџета Општине Рогатица број 562-001-00002719-49, шифра општине 078, буџетска организација 9999999.

Након завршеног поступка усменог јавног надметања – лицитације,  а по прибављеном мишљену Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Фочи, најповољнији учесник лицитације ће са Општином Рогатица, закључити уговор о купопродаји земљишта из става  (1) овог конкурса.

Ако учесник лицитације, одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.

Најповољнији учесник лицитације ће купопродајну цијену платити у року од 8 (осам) дана од дана закључивања купопродајног уговора, а предаја у посјед предметних некретнина извршиће се најкасније у року од 3 (три) дана од дана уплате купопродајне цијене, о чему ће бити сачињен записник.

Поступак јавног надметања спровешће Комисија за спровођење поступка јавног надметања за продају градског грађевинског земљишта у својини Општине Рогатица („Службени гласник Општине Рогатица“ број 1/18) а у складу са Правилником о поступку јавног надметања за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.

Поступак јавног надметања одржаће се дана 26. фебруара 2018.године (понедјељак) са почетком у 12:00 часова у сали за сједнице СО-е Рогатица.

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Јагодић

 

Last modified: 10/02/2018

Comments are closed.