Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Јавни конкурс за спровођење поступка усменог јавног надметања – лицитације ради продаје градског грађевинског земљишта

18/12/2017

Република Српска
Општина Рогатица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-013-10-5/17
Датум: 1. децембар 2017. године

 

На основу члана 4. и члана 7. Правилника о поступку јавног конкурса  за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и Одлуке СО-е Рогатица о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта („Службени гласник општине Рогатица“ број: 9/17), објављује се

Ј А В Н И   К О Н К У Р С           

ЗА  СПРОВОЂЕЊE ПОСТУПКА УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ РАДИ  ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA

Расписује се Јавни конкурс за спровођење поступка усменог јавног надметања – лицитације, ради продаје градског грађевинског земљишта означеног као кч 1024, ко Рогатица 1, укупне површине 374 м2,  и то дотрајали стамбени објекат површине 29 м2, приземне спратности и двориште површине 345 м2, у улици Крајишких бораца у Рогатици, у својини општине Рогатица у дијелу 1/1.

У складу са Урбанистичким планом општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“, број 4/14), земљиште је у обухвату зоне индивидуалног становања, земљиште је опремљено основном инфраструктуром, што подразумијева приступ на изграђену саобраћајницу, постојећи прикључак на градску водоводно-канализациону и електродистрибутивну мрежу.

За предметне некретнине, обезбјеђена је сва потребна документација (Рјешење о наслеђивању, ЗК извадак, препис листа непокретности, копија катастарског плана, грађевинска дозвола и планска документација).

Обилазак и разгледање непокретности која је предмет лицитације и увид у наведену документацију непокретности, може се извршити сваки радни дан до датума  одржавања лицатицације од 12:00 до 15:00 часова, уз присуство овлаштених лица Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општине Рогатица.

Почетна продајна цијена наведених некретнина износи 16.787,00 КМ (шеснаестхиљадаседамстотинаосамдесетиседамконвертибилнихмарака).

Право учествовања у поступку лицитације имају физичка и правна лица – домаћи и страни привредни субјекти.

За учешће у поступку лицитације, учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене непокретности на рачун Буџета Општине Рогатица број 562-001-00002719-49.

Након завршеног поступка усменог јавног надметања – лицитације,  а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Фочи, најповољнији учесник лицитације ће са Општином Рогатица, закључити уговор о купопродаји земљишта из члана 1. одлуке.

Ако учесник лицитације, одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.

Најповољнији учесник лицитације ће купопродајну цијену платити у року од 8 (осам) дана од дана закључивања купопродајног уговора, а предаја у посјед предметних некретнина извршиће се најкасније у року од 3 (три) дана од дана уплате купопродајне цијене, о чему ће бити сачињен записник.

Поступак јавног надметања спровешће Комисија за спровођење поступка јавног надметања за продају градског грађевинског земљишта у својини Општине Рогатица („Службени гласник Општине Рогатица“ број 9/17), а у складу са Правилником о поступку јавног надметања за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.

Поступак јавног надметања одржаће се дана 11.01.2018.године са почетком у 11:00 часова у сали за сједнице СО-е Рогатица.

 

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                      Милорад Јагодић

 

Last modified: 21/12/2017

Comments are closed.