Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Јавни оглас за продају 41 термоакумулационе пећи поступком лицитације – усменим јавним надметањем

29/01/2018

Република Српска
Општина Рогатица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
-Комисија за процјену и продају 41 термоакумулационе пећи-
Број: 01-404-9/17
Рогатица, 29.01.2018. године

На основу члана 2. Одлуке о продаји термоакумулационих пећи („Службени гласник Општине Рогатица“, број 10/17) и Рјешења о формирању Комисије за процјену и продају 41 термоакумулационе пећи број 01-404-9/17  од 11.12.2017. године, Комисија за процјену и продају 41 термоакумулационе пећи, расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за продају 41 термоакумулационе пећи
поступком лицитације – усменим јавним надметањем

 

I  ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Члан 1.

            Предмет јавне лицитације – поступком усменог јавног надметања је продаја 41 термоакумулационе пећи у власништву Општине Рогатица, и то:

  1. ТА 2 – 4 комада  – почетна продајна цијена  20,00  КМ,
  2. ТА 2,5 – 4 комада – почетна продајна цијена 25,00  КМ,
  3. ТА 3 – 27 комада – почетна продајна цијена 30,00  КМ,
  4. ТА 3,5 – 1 комада – почетна продајна цијена 35,00  КМ и
  5. ТА 4 – 5 комада – почетна продајна цијена 40,00  КМ.

Заинтересована лица која желе да учествују у усменом јавном надметању дужна су на име кауције, прије почетка лицитације, уплатити на јединствени рачун трезора општине Рогатица износ од 10 % почетне цијене.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ

Члан 2.

                Продаја  41 термоакумулационе пећи извршиће се поступком јавне лицитације усменим јавним надметањем. Услови за спровођење лицитације су испуњени ако је најмање једно лице стекло статус учесника лицитације усменим јавним надметањем, ако лично присуствује лицитацији или преко овлашћеног представника, односно пуномоћника на мјесту одржавања лицитације, у противном, Комисија ће констатовати да се лицитација сматра неуспјелом, што се уноси у записник.

Уколико се лице, које је положило депозит, не појави на лицитацији сматраће се да је одустало од лицитације и нема право на повраћај депозита.

На почетку лицитације, предсједник Комисије, оглашава почетну цијену и позива учеснике да прихвате почетну цијену подизањем руке.

Уколико нико од учесника не прихвати почетну цијену подизањем руке, лицитација се сматра неуспјелом, а учесници губе право на враћање депозита.

Уколико учесници прихвате почетну цијену, предсједник Комисије пита учеснике лицитације ко нуди већу цијену, на шта се учесници изјашњавају подизањем руке.

III УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Члан 3.

            Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која изврше уплату депозита, осим чланова Комисије. Депозит се уплаћује најкасније до 08.02.2018. године, на јединствени рачун трезора Општине Рогатица, отворен код НЛБ Развојне банке, број 562-00100002719-49.

Понуђач који буде изабран за најповољнијег купца дужан је, најкасније у року од 7 дана од дана окончања поступка јавне лицитације, да закључи Уговор о купопродаји и изврши уплату пуног износа купопродајне цијене и преузимање термоакумулационе пећи. У противном сматраће се да је понуђач одустао од куповине, у којем случају продавац задржава уплаћену кауцију. Укoлико најповољнији понуђач одустане од куповине термоакумулационе пећи, право куповине пећи има следећи понуђач са највећом понудом, која не може бити мања од почетне цијене.

Понуђач који не стекне услове за закључење уговора о купопродаји има право на повраћај уплаћене кауције.

ТА пећи се продају у виђеном стању, без права на рекламацију.

Трошкове преузимања термоакумулационих пећи сноси понуђач.

IV ПРАВИЛА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Члан 4.

            Прије почетка поступка јавне лицитације усменим јавним надметањем, предсједник Комисије ће констатовати да ли су испуњени сви услови у погледу оглашавања продаје термоакумулационих пећи, положених кауција, броја учесника и саопштити присутнима правила лицитације.

Након уводних ријечи предсједник Комисије саопштиће понуђачима почетну цијену и отворити лицитацију.  Термоакумулациона пећ, која  је предмет продаје, продаће се понуђачу који понуди највећу цијену, која не може бити мања од почетне цијене наведене у Јавном огласу.

V МЈЕСТО И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ – УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Члан 5.

            Поступак јавне лицитације усменим јавним надметањем одржаће се дана 09.02.2018. године, у просторијама бившег „РОТЕКСА“, са почетком у 9 часова.

VI МЈЕСТО И ВРИЈЕМЕ ПРЕГЛЕДА ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНИХ ПЕЋИ

Члан 6.

            Заинтересована лица могу извршити преглед  ТА пећи дана 08.02.2018. године, у времену од 12,00 до 15,00 часова у просторијама бившег „РОТЕКСА“.

VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Члан 7.

            Све потребне информације заинтересовани могу добити путем телефона 058/415-406, контакт особа  Драгица Цвијетић и Миличевић Александар.

Јавни оглас биће објављен на Огласној табли Општине Рогатица, web страници Општине Рогатица и путем Радија „303“.

 

Рогатица, 29.01.2018. године

 

                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгица Цвијетић

 

Last modified: 29/01/2018

Comments are closed.