Званична интернет презентација Општинe Рогатица

Конкурс за додјелу средстава на основу пројеката удружењима грађана за 2018. годину

13/03/2018

На основу члана 3. Критеријума о начину и поступку расподјеле средстава удружењима грађана, Комисија за сарадњу са удружењима грађана,  р а с п и с у ј е:

  КОНКУРС

за додјелу  средстава на основу пројеката
удружењима грађана за 2018. годину

I

Расписује се конкурс за додјелу средстава предвиђених Буџетом општине Рогатица за 2018. годину за финансирање пројеката и активности удружења грађана који су од посебног интереса за општину Рогатица.

II

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана са сједиштем на подручју општине Рогатица и то за укупан износ вриједности пројекта или за дио недостајућих средстава, што су у обавези назначити у пријави.

  III

Средства  ће се додјељивати првенствено удружењима грађана чији се  пројекти и активности  односе на:

– рјешавање проблема омладине, породице, жена,  незапослених, избјеглица, старих лица, пензионера, лица са посебним потребама и све грађанске иницијативе  које помажу установљавању безбједности и сигурности, посебно на социјалном плану;

–  афирмисање културних потенцијала и посебности општине, иницијативе и активности у циљу подизања нивоа урбане културе;

– афирмисање очувања животне средине и подизања нивоа еколошке културе и

– афирмисање развоја села, очување традиције и обичаја.

  IV

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у шалтер-сали Општине Рогатица.

Пријава се подноси Комисији за сарадњу са удружењима грађана у запечаћеној коверти путем поште или предаје у шалтер-сали Општине Рогатица.

      Уз пријаву се прилажу:

  1. Пријава на конкурс  (налази се у шалтер-сали Општине),
  2. Доказ о регистрацији код надлежног суда са сједиштем подносиоца захтјева у Рогатици,
  3. Идентификациони број Пореске управе,
  4. Кратак опис удружења грађана са подацима о претходно реализованим пројектима,
  5. Пројекат којим удружење грађана конкурише за додјелу средстава – пројектни образац који се налази у шалтер-сали Општине, и
  6. Потврда банке о активним рачунима (издаје се у банци)

  V

            Пројекат треба да садржи:

            – Назив пројекта,

            – Назив удружења грађана (адреса, телефон/факс и електронска пошта),

            – Област на коју се односи пројекат и опис конкретног проблема који се рјешава реализацијом пројекта,

            – Циљеве пројекта (на који начин пројекат доприноси рјешавању проблема),

            – Детаљан опис пројекта са евентуално потребном пропратном документацијом (скице, планови, цртежи, фотографије, компјутерске симулације, ЦД презентација и сл.), као и динамику његове реализације,

            – Буџет пројекта (навести детаљан буџет пројекта по ставкама, као и суму која се тражи),

            – Начин праћења пројекта (вредновање),

            – Овлашћено лице за реализацију пројекта (име, презиме и контакт адреса),

            – Број жиро-рачуна и назив банке.

 VI

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања  на огласној табли општине Рогатица. Конкурс ће се истовремено објавити и путем Званичне интернет презентације општине Рогатица.

Пријаве са потребном документацијом послати поштом или непосредно предати у шалтер-сали на адресу:

                        ОПШТИНА РОГАТИЦА

                        Ул. Српске слоге бр 81.

                        73220 Рогатица

                        КОМИСИЈИ ЗА САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

                        Са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НА ОСНОВУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА – НЕ ОТВАРАЈ

Образац за пријаву на јавни конкурс и Пројектни образац за додјелу средстава на основу пројеката удружења грађана могу се добити у шалтер-сали Општине.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни конкурс неће се узети у разматрање.

У року од 15 дана од дана завршетка конкурса, Комисија за сарадњу са удружењима грађана донијеће Одлуку о расподјели средстава удружењима грађана.

Одлуку о расподјели средстава Комисија доставља свим учесницима конкурса, са образложењем и упутством о правном средству.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за управљање локалним развојем, привреду и друштвене дјелатности Општине,  на телефон 415-406, локал 126.

 

Рогатица, 13. март 2018. године
Број: 03/2-410-1/18

                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  КОМИСИЈЕ

                                                                        Деливоје Ђерић

 

Last modified: 13/03/2018

Comments are closed.